តម្លៃ.net សូមស្វាគមន៍!


អំពីតម្លៃ.net www.domlay.net

តម្លៃ.net (DOMLAY.NET) គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតទាក់ទងនឹងដំណើរកំសាន្ត។
កម្ពុជាសំបូរដោយតំបន់ទេសចរណ៏ធម្មជាតិនិង សម្បត្តិវប្បធម៌ពេញផ្ទៃប្រទេស។
ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាការពារនិង លើកតំកើន ក៏ដូចជាបង្ហាញនូវភាពអស្ចារ្យនៃសម្បត្តិធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ទាំងអស់នេះ តម្លៃ.netបានបង្កើតទំព័រអំពីតំបន់ទេសចរណ៍ពិពណនាខ្លី ដោយរូមមានរូបភាពនិង វីដេអូជាដើម។
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអាចចូលរូមបង្កើត រក្សាទុក ចែករំលែក ទៅកាន់បណ្តាញសង្គមយ៉ាងងាយ ។
តម្លៃ.net ជឿជាក់ថា ដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយ។

ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
តម្លៃ.net
ទាក់ទងយើងខ្ញុំ domlaynet@gmail.com

VIEWSចំនួនទំព័រទស្សនា

‌ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
  • ថ្ងៃនេះ 242
  • ម្សិលមិញ 362
  • ចំនួនសរុប 317127
‌ចាប់ពី ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ត្រលប់មកលើ